MYO Staj Y繹nergesi (Yeni)

T.C. MALTEPE ÜN襤VERS襤TES襤 MESLEK YÜKSEKOKULU

襤YERLER襤NDEK襤 E襤T襤M, UYGULAMA VE STAJLARINA 襤L襤K襤N

ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE

 

B襤R襤NC襤 BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan覺mlar

Amaç

Madde 1—Bu Yönergeninamac覺; Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda örenim gören örencilerin örenim süreleri içinde kazand覺klar覺 teorik bilgi ve deneyimlerini pekitirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalar覺nda edindikleri beceri ve deneyimlerini gelitirmek, görev yapacaklar覺 i yerlerindeki sorumluluklar覺n覺, ilikileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tan覺malar覺n覺 salamakt覺r.

Kapsam

Madde 2—Meslek yüksekokulu örencilerinin yurt içi ve yurt d覺覺ndaki iyerlerinde yapacaklar覺 eitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esaslar覺 kapsar.

Dayanak

Madde 3—Bu Yönerge2547 say覺l覺 Kanunun ek-24 üncü maddesine dayan覺larak haz覺rlanan ve 22.05.2002 tarih ve 24762 say覺l覺 resmi gazetede ve ek-deiiklikleri 08.04.2011 tarih ve 27899 say覺l覺 resmi gazetede yay覺mlanan “Meslekî ve Teknik Eitim Bölgesi 襤çindeki Meslek Yüksekokulu Örencilerinin 襤yerlerindeki Eitim, Uygulama ve Stajlar覺na 襤likin Esas ve Usuller Hakk覺ndaki” Yönetmelie dayan覺larak haz覺rlanm覺t覺r.

Tan覺mlar

Madde 4—Bu Yönergedegeçen;

Mesleki ve Teknik Eitim Bölgesi (METEB): Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öretim programlar覺 bütünlüü ve devaml覺l覺覺 içinde ilikilendirilmi mesleki ve teknik ortaöretim kurumlar覺ndan oluan eitim bölgesini,

Meslek Yüksekokulu (MYO): Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetitirmeyi amaçlayan ve dört yar覺 y覺ll覺k eitim-öretim sürdüren Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu,

襤yeri: Meslek Yüksekokulu stajyer örencilerinin, eitimleri süresince kazand覺klar覺 bilgi ve deneyimlerini, staj yoluyla sürdürdükleri, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum ve kurulular覺n覺,

Eitici Personel: Mesleki yeterlilie sahip, örencilerin i yerindeki eitiminden sorumlu, mesleki eitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan ve meslek yüksekokulundaatölye, labaratuvar, meslek dersleri öretim elemanl覺覺 yapabilme yeterliine sahip kiiyi,

Denetçi Öretim Eleman覺: Mesleki eitimde yararlan覺lacak iletmelerdeki; çal覺ma alanlar覺n覺n tespiti, eitimin planlanmas覺, koordinasyonu, uygulanmas覺 ve izlenmesi ile görevli atölye, laboratuar ve meslek dersleri öretmenlii meneli müdür yard覺mc覺s覺 ve her program覺n kadrolu öretim elemanlar覺n覺,

Okul-Sanayi Koordinatörü: Meslek Yüksekokulu örencilerinin Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulu’nun kararlar覺 dorultusunda staj ve eitim yapmalar覺n覺 koordine etmekle görevli ilgili meslek yüksekokulunun müdür yard覺mc覺s覺n覺,

ifade etmektedir.

襤K襤NC襤 BÖLÜM

Staj Kurulunun  Görev ve Sorumluluklar覺

Meslek YüksekokuluStaj ve Eitim Uygulama Kurulu

Madde 5Meslek Yüksekokulu taraf覺ndan, müdür yard覺mc覺lar覺 aras覺ndan belirlenen Okul-Sanayi Koordinatörünün bakanl覺覺nda; Meslek Yüksekokulunun bölüm bakanlar覺 ve program koordinatörlerinden oluur.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüü program ve birimlerde çal覺ma komisyonlar覺 oluturabilir. Bu kurul y覺lda en az üç toplant覺 yaparak toplant覺 deerlendirme ve sonuçlar覺n覺 Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirir.

Meslek YüksekokuluStaj ve Eitim Uygulama Kurulunun Görevleri

Madde 6Meslek YüksekokuluStaj ve Eitim Uygulama Kurulunun görevleri unlard覺r:

a) Yüksekokul örencilerinin bu Yönergehükümleri dorultusunda staj ve eitim uygulamas覺 yapmalar覺n覺 salamak amac覺yla gerekli ön bilgileri almalar覺n覺 salamak üzere toplant覺lar düzenlemek,

b) Stajda kullan覺lacak bas覺l覺 evrak覺n zaman覺nda düzenlenip, bas覺l覺p haz覺r hale gelmesini organize etmek,

c) Örencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle ibirlii yapmak,

d) Örencilerin staj yerlerine da覺t覺m覺n覺 yapmak,

e) Staj çal覺malar覺n覺 denetlemek,

f) Staj çal覺malar覺n覺n deerlendirilmesini yapmak,

g) Gerekli gördüü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stajdan Yararlanma art覺 ve Staj Kontenjanlar覺

Yararlanma art覺

Madde 7Meslek Yüksekokulu örencileri, bu Yönergehükümlerinden yararlan覺rlar.

Staj Kontenjanlar覺

Madde 8Mesleki ve Teknik Eitim Bölgesi içindeki Ticaret ve Sanayi Odalar覺 üyelerinin kabul edecekleri örenci say覺s覺n覺 ve staj dallar覺n覺 gösterecek ekli (1) nolu formu her y覺l Ocak ay覺ndan balayarak en geç Mart ay覺n覺n son gününe kadar Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirirler.

Madde 9Meslek Yüksekokulu Müdürlüü, hangi dallarda kaç örencinin staj yapaca覺n覺 belirleyerek, ekli (2) No.lu formu doldurup her y覺l en geç Mart ay覺n覺n son gününe kadar Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirir.

Madde 10Kamu kurulular覺 ile ticaret ve sanayi odalar覺 ve meslek yüksekokulutaraf覺ndan Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirilen kontenjanlar; arz ve talep say覺lar覺na göre meslek yüksekokulunatahsis edilir. Tahsis edilen stajyer say覺lar覺 ve staj dallar覺 belirlenerek, ekli (4) No.lu formla, her y覺l en geç Nisan ay覺n覺n son gününe kadar ilgili kamu kurulular覺 ile ticaret ve sanayi odalar覺 ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna gönderilir.

Madde 11Meslek Yüksekokulu; Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulu taraf覺ndan belirlenen kontenjanlar覺n üstünde stajyer gönderemez.

襤yerleri, olanaklar覺n覺n ve genel ekonomik koullar覺n deimemesi durumunda, bir önceki y覺l belirledikleri kontenjan覺 azaltmamaya ve mümkün olan hallerde art覺rmaya özen gösterirler.

Kontenjan yetersizlii nedeniyle staj yeri bulunamayan örenciler kendi bulacaklar覺 staj yerlerinde Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurulunun onay覺ndan sonra staja balayabilirler. Kontenjan yetersizlii nedeniyle kendisine staj ve uygulama yeri bulunamayan örenci say覺lar覺 ve alanlar覺 Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirilir.

Bölümlerindeki eitimlerinin özellii nedeniyle y覺l içinde yap覺lmas覺 zorunlu olan stajlar için bavuru tarihi ilgili bilgi Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurulu taraf覺ndan duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stajlarla 襤lgili Düzenlemeler

Staj Yapacak Örencilerden 襤stenen Belgeler

Madde 12Staj yapacak örenciler staja balayabilmek için;

a) Her örenci staja balamadan önce “Staj Kabul Formu” nu staj yapaca覺 kuruma imzalatarak Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurulu’na vererek staj yapaca覺 kurum için onay almak zorundad覺r. “Staj Kabul Formu” staj balang覺ç tarihinden en geç 4 hafta önce Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurulu’na teslim edilir.

b) Staj yapacak örencinin MYO’da örenci olduunu gösterir belge,

c) Örencinin staj yapmak istediini gösterir bavuru belgesi,

d) Örencinin ald覺覺 dersleri ve daha önceden yapt覺覺 stajlar覺 gösteren özgeçmi belgesiile Meslek YüksekokuluStaj ve Eitim Uygulama Kuruluna bavururlar.

e) Staj yapacak örenciler, Meslek YüksekokuluStaj ve Eitim Uygulama Kurulundan ald覺klar覺 resmi yaz覺 ile beraber iki adet fotoraf覺 staj yapacaklar覺 iyerlerine verirler.

Staj Yapacak Örencilere Salanacak Olanaklar

Madde 13Stajyer kabul edecek iyerleri kendi personeline salad覺覺 olanaklardan stajyerlerinde yararlanmas覺n覺 salar.

Stajyer kabul edecek iyerleri, stajyerlerin konaklama ve beslenme gereksinimlerinin kar覺lanmas覺 ve kuruluun sosyal olanaklar覺ndan yararlanmas覺 hususunda azami çabay覺 sarf eder.

Yurt D覺覺nda Staj

Madde 14Meslek Yüksekokulu örencileri yapmak zorunda olduklar覺 staj, eitim ve uygulama çal覺malar覺n覺, normal öretim program覺n覺 aksatmayacak ekilde yurtd覺覺nda da yapabilirler. Örenci yurtd覺覺 kabul belgesini Meslek YüksekokuluStaj ve Eitim Uygulama Kuruluna verir. Bu talepler ilgili yüksekokulun Staj ve Eitim Uygulama Kurulunca deerlendirilir ve yurt d覺覺nda staj yap覺l覺p yap覺lmamas覺na karar verilir.

Yurt d覺覺nda staj覺n覺 tamamlayan örenciler staj ile ilgili belgeleri Meslek YüksekokuluStaj ve Eitim Uygulama Kuruluna verirler, uygun görülenler kurul taraf覺ndan onaylan覺r.

Staj Zaman ve Süresi

Madde 15Örenimleri devam eden örencilerin stajlar覺n覺 yar覺y覺l ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapmas覺 esast覺r. Ancak iyeri koullar覺n覺n uygun olmamas覺 durumunda bu süreler d覺覺nda öretimi aksatmamak kouluyla staj yap覺labilir.

Örenci bütün derslerini vermi ancak, staj覺n覺 henüz tamamlayamam覺 ise staj覺na herhangi bir ayda balayabilir.

Staj süresi, program覺n niteliine göre 30 igününden (240 saat)’den az, 60 igününden (480 saat)’den çok olamaz.

Örenim süresi içinde mesleki uygulama yapan programlar覺nörencileri yukar覺da belirtilen 30-60 günlük staj süresinin d覺覺nda deerlendirilir.

Stajlar yaz staj覺 olarak en az 30, en çok 60 i günü devam eder.Stajlar ayn覺 süre olmak art覺 ile y覺l içinde de yap覺labilir. Y覺l içi stajlarda staj ile birlikte eitim devam eder. Staj yap覺lan günlerde dersler olmaz.

Stajda Baar覺

Madde 16Meslek yüksekokulu örencilerinin yapt覺覺 staj覺n uygunluu ve baar覺s覺 Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurulu taraf覺ndan deerlendirilerek baar覺s覺 onaylanmak üzere üniversite staj ve eitim uygulama kuruluna sunulur.

Staj覺n覺 bitiren örenci staj süresince yapm覺 olduu i ve ilemler ile ilgili dosyas覺n覺, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kay覺t dönemi içerisinde incelenmek ve deerlendirilmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bir dilekçe ekinde teslim eder. Süresi içerisinde staj dosyas覺n覺 teslim etmeyen örenci staj覺n覺 yapmam覺 say覺l覺r. Meslek Yüksekokulu Staj ve Uygulama Kurulu, mevcut staj defteri veya dosyas覺n覺, iverenden gelen iveren raporunu, ziyaretçi öretim eleman覺ndan gelen raporu dikkate alarak bir deerlendirme yapar. Dosya üzerinde gerekiyorsa düzeltmeler yapt覺rabilir. Dosyay覺 ekil ve içerik yönünden yeterli bulursa örencinin staj覺n覺 kabul edebilecei gibi gerekli görürse ilgili örenciye bir mülakat veya uygulama yapt覺rabilir.

Staj süresi sonunda baar覺s覺z olan veya staj覺na ara veren veya ara vermek zorunda olan örencilere, yasal örenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.

Staj Yapacak Örencilerin Disiplin 襤leri

Madde 17Stajyer örenciler, staj yapt覺klar覺 iyerlerinin çal覺ma, i koullar覺 ile disiplin ve i emniyetine ilikin kurallar覺na uymak zorundad覺rlar.

Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oran覺nda devams覺zl覺k yapan stajyerin staj覺na son verilerek, durum Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakk覺 domaz.

Stajyer örenciler için bal覺 olduu üniversitenin ve Yükseköretim Kurumlar覺 Örenci Disiplin Yönetmelii hükümleri staj s覺ras覺nda da geçerlidir.

Stajyerler kusurlar覺 nedeni ile verecekleri zararlar nedeniyle, o iyeri elemanlar覺n覺n sorumluluklar覺na tabidir.

Eitici Personel ve Görevleri

Madde 18Staj yapacak örenciler, staj süresi boyunca iyeri taraf覺ndan belirlenecek eitici personel gözetiminde bulunurlar. Eitici personel, stajyerlerin bir plan dahilinde stajlar覺n覺 sürdürmelerinden ve staj plan覺n覺n gerektii ekilde uygulanmas覺ndan sorumludur.

Denetçi Öretim Eleman覺

Madde 19Meslek YüksekokuluStaj ve Eitim Uygulama Kurulu taraf覺ndan seçilecek öretim elemanlar覺, stajyer örencileri staj yapt覺klar覺 iyerlerinde staj dönemi boyunca en az bir defa denetlemekle görevlendirilirler. Denetim sonucunda öretim eleman覺 Ekli (5) No.lu formu düzenleyerek Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna teslim eder.

Staj S覺ras覺nda Hastal覺k ve Kaza Durumu

Madde 20Staj s覺ras覺nda hastalanan veya hastal覺覺 sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya urayan stajyerin staj覺 kesilerek, durum Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Üniversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulu, durumu ailesine bildirmekle yükümlüdür.
Mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yar覺s覺n覺 geçemez.

Staj Sonu Deerlendirme Raporu

Madde 21襤yerleri, bal覺 olduklar覺 odalar ya da kurumlar arac覺l覺覺yla, staj dönemi sonunda düzenleyecekleri ekli (6) ve (7) No.lu formlar覺 doldurarak staj覺 takip eden hafta içinde deerlendirmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna gönderirler.

Yürürlük

Madde 22Bu Yönerge yay覺m覺 tarihinde yürürlüe girer.

Yürütme

Madde 23Bu Yönergehükümlerini Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.