BLM 襤LE 襤LG襤L襤 B襤LG襤LER

Mimari Restorasyon, tarihsel ve kültürel anlamda deer ta覺yan ve kültür varl覺覺 olarak deerlendirilen mimari eserlerin bilimsel ve doru yöntemlerle korunmas覺n覺 ve onar覺lmas覺n覺 salayarak gelecee aktar覺lmas覺n覺 amaçlayan bir meslek dal覺d覺r.

Mimari Restorasyon Program覺’ndan mezun olmalar覺yla birlikte kültür varl覺覺 aç覺s覺ndan dünyan覺n en bereketli topraklar覺na sahip olan ülkemizde bu alanda yap覺lacak çal覺malarda etkin görevler alacak restoratörler, arkeolog, sanat tarihçi, mimar ve inaat mühendisleri vb. meslek mensuplar覺yla birlikte çal覺acaklard覺r. Restorasyon projelerinde bölüm mezunlar覺ndan;

·         An覺tlar ve an覺tsal yap覺lar覺n envanter çal覺malar覺n覺 yapabilmesi,

·         Sanat tarihi arat覺rmalar覺n覺 gerçekletirebilmesi,

·         Rölöve çal覺malar覺n覺 gerçekletirebilmesi

·         Restitüsyon önerisini sunabilmesi,

·         Restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerini haz覺rlayabilmesi,

·         antiyede sorumlu mimar ile ustalar aras覺ndaki iletiimi salayabilmesi gibi iler yapmas覺 beklenir.

Maltepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Program覺, insanl覺覺n ortak miras覺 olan ve gelecek kuaklara aktar覺lmas覺 bir zorunluluk olan kültür varl覺klar覺na yönelik yap覺lacak koruma ve onar覺m çal覺malar覺n覺 gerçekletirecek nitelikli elemanlar yetitirmeyi hedef alm覺 ve Meslek Yüksekokulu, Mimarl覺k ve ehir Planlama Bölümü alt覺nda 2013-2014 Eitim Öretim y覺l覺nda faaliyetlerine balam覺t覺r.