Program Hakk覺nda

 

TIBB襤 GÖRÜNTÜLEME TEKN襤KLER襤 PROGRAMI ÖRENC襤 BAVURU ARTLARI

 

                         

E襤T襤M襤N SÜRES襤 VE 襤ÇER襤襤

Eitim süresi 2 y覺ld覺r.

T覺bbi Görüntüleme Teknikerlii bölümünde örenciler eitimleri boyunca temel t覺p bilimlerinden youn bir eitim almaktad覺rlar. Bu eitim örencilerin meslek derslerinin alt yap覺s覺n覺 oluturmaktad覺r.

Meslek dersleri olarak radyasyon (X 覺覺nlar覺) ve radyasyondan korunma, t覺bbi görüntüleme cihazlar覺n覺n yap覺s覺 ve kullan覺m覺, cihaz ba覺 uygulamal覺 eitim ve deerlendirme, kar覺laabilecekleri hastal覺klar hakk覺nda bilgi verilirken radyoloji bölümlerinde hasta kar覺lama hastaya yakla覺m gibi konularda da eitim verilmektedir.

Bunun yan覺 s覺ra radyoloji bölümlerinde yüksek teknolojiye sahip sistemleri kullan覺rken, bu sistemlerde radyasyon güvenliini salayarak en düük radyasyon dozunda, yüksek kalitede görüntü oluturma yeteneklerinin gelitirilmesine yönelik eitim almaktad覺rlar.

Haftada 4 saat olan uygulama derslerini ise hastanemizin Radyoloji bölümünde 3-4 kiilik gruplar halinde yapmaktad覺rlar.

                           

Örenciler 1. s覺n覺fta temel 襤ngilizce eitimi al覺rken 2. y覺l mesleki a覺rl覺kl覺 襤ngilizce eitimi almaktad覺rlar.

Örenciler, t覺bbi etik ve deontolojik kurallara s覺k覺 s覺k覺ya bal覺, hasta haklar覺na sayg覺l覺 her an her artta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yap覺ya sahip kiiler olarak yetitirilmektedir.

1. s覺n覺f sonunda 30 i günü olan yaz stajlar覺n覺 hastanelerin Radyoloji bölümlerinde ve tam donan覺ml覺 özel t覺p merkezlerinde yapabilmekteddirler.

 

E襤T襤M SONUNDA ALINAN BELGE-D襤PLOMA VE UNVAN

Eitimini baar覺 ile tamamlayanlara “T覺bbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Diplomas覺" ve “T覺bbi Görüntüleme Teknikeri" unvan覺 verilir. Ayr覺ca DGS'de baar覺l覺 olanlar ilgili programa paralel olan (hemirelik) ilgili programa yakla覺k 4 y覺ll覺k (Lisans) eitimine devam覺 hakk覺n覺 kazanabilirler.

TIBB襤 GÖRÜNTÜLEME TEKN襤KER襤 MESLE襤N襤N GEREKT襤RD襤襤 ÖZELL襤KLER

 

T覺bbi Görüntüleme Teknikeri olmak isteyenlerin;

 

 • Biyoloji, fizik, kimya, insan bilimleri alanlar覺na ilgili,
 • Kapal覺 alanlarda çal覺maktan holanan,
 • Göz-el koordinasyonu gelimi,
 • Analitik yorumlama yapabilen,
 • 襤nsanlarla ibirlii içersinde çal覺may覺 seven,
 • Söylenen veya yaz覺lan talimatlar覺 anlayan ve bunlar覺 uygulayabilen,
 • Bedenen güçlü ve dayan覺kl覺,
 • Gözleri salam, dikkatli, sorumlu ve tedbirli,
 • Arat覺rmac覺 ve çal覺kan,
 • H覺zl覺 düünüp, h覺zl覺 karar verebilen,
 • Zor artlarda i organizasyonu yapabilen,
 • Detaylara özen gösteren,
 • 襤 disiplinine sahip,
 • Soukkanl覺, kararl覺 ve dürüst,
 • Planl覺 ve organize olabilen,
 • Yeniliklere aç覺k,
 • Zaman覺 iyi kullanabilen,
 • Titiz ve temizlik kurallar覺na dikkat eden,
 • S覺r saklayabilen,
 • Güler yüzlü ve sab覺rl覺 kimseler olmalar覺 gerekir.

TIBB襤 GÖRÜNTÜLEME TEKN襤KER襤N襤N GÖREVLER襤             

-  T覺bbi Görüntüleme Teknikeri uzman hekiminin gözetimi alt覺nda çal覺覺r.

 •  Tüm radyoloji departman覺nda hastaya uygun pozisyon vererek hastay覺 haz覺rlar.
 •  襤lemlerini, Tetkik ve Tehis Üniteleri 襤leyi Prosedürü, Radyoloji Anabilim Dal覺 襤leyi Prosedürü ve bal覺 talimatlara göre yapar.
 •  襤lgili teknisyen hastan覺n çekim tetkiki s覺ras覺ndaki konforunu salar ve tetkiki yap覺lacak hastalar覺n haz覺rlanmas覺 konusunda gerekli bilgiyi verir.
 •  Çekim yap覺lan alan覺n düzen ve temizliinden sorumludur.
 •  Hastan覺n çekime haz覺rlanmas覺 ve pozisyon verilmesinden sorumludur.
 •  Hasta, hasta yak覺n覺, hekim ve kendisi dahil dier radyoloji teknisyenlerinin Radyoloji Ana Bilim Dal覺 Radyasyon Güvenlii Prosedürüne uygun davranmas覺n覺 ve bu koullarda bulunmas覺n覺 salar.
 •  Çekimlerin sorumlu hekim taraf覺ndan istenen ve/veya sorumlu radyoloji hekimi taraf覺ndan belirlenen ekliyle gerçekletirilmesini salar.
 •  Tetkik filmlerinin haz覺rlanmas覺n覺 ve rapora girecek ekilde uygun yerde muhafazas覺n覺 salar.
 •  IV kontrast madde kullan覺lmas覺 gerekliyse uygulamay覺 Radyoloji Kontrast Madde Kullan覺m Talimat覺na göre gerçekletirir.
 •  Cep Dozimetre Kullanma Talimat覺na uygun olarak dozimetre kullan覺r.
 •  Tedaviyi uygular, tedavi süresince hastan覺n durumunu kontrol eder,
 •  Kulland覺覺 cihazlar覺n bak覺m覺n覺 ve basit onar覺mlar覺n覺 yapar.
 •  襤 sal覺覺 ve güvenliine ilikin faaliyetleri uygular.
 •  Kalite Yönetim Sistemi kurallar覺na uygun çal覺覺r.
 •  Mesleki geliim faaliyetlerinde bulunur.

TIBB襤 GÖRÜNTÜLEME TEKN襤KER襤 TARAFINDAN KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • Röntgen cihazlar覺, röntgen kartlar覺,
 • Kurun gözlük, kurun paravana,
 • Banyo tanklar覺, kurutma dolaplar覺,
 • Çeitli k覺rtasiye malzemeleri ve röntgen havale kartlar覺 vb.
 • BT cihaz覺, anjio cihaz覺 gibi cihazlar.
 • Çeitli filmler, film kasetleri, enjektör ve çeitli ilaçlar,
 • Ultrasyon, nükleer görüntüleme, bilgisayarl覺 tomografi, radyodiyognostik, röntgen vb. cihazlar.

TIBB襤 GÖRÜNTÜLEME TEKN襤KER襤 ÇALIMA ORTAMI VE KOULLARI        

T覺bbi Görüntüleme Teknikerleri hastanelerde veya dispanserlerde çal覺makta olup zamanlar覺n覺n bir bölümünü karanl覺k oda da geçirirler. Sürekli x 覺覺nlar覺yla çal覺覺lan bir meslek olduundan baz覺 hastal覺klara ve kansere yol açabilecei için bu alanda çal覺anlar ek izinler ve erken emeklilik haklar覺ndan yararlan覺rlar.

Baz覺 bölümlerdeki cihazlar覺n ses düzeyinin yüksek olduu, iyonizan radyasyon etkisinin fazla olduu kapal覺 bir alanda çal覺覺lmaktad覺r. Mesai zamanlar覺, uzmanl覺k alanlar覺na ve iin gerekliliklerine göre esnektir, tam zamanl覺 veya yar覺 zamanl覺 olarak hafta sonlar覺 ve tatilleri de içeren deiken çal覺ma düzenlemelerine sahip olabilmektedirler.

Temiz, düzenli, iyi ayd覺nlat覺lm覺 ve havaland覺rmas覺 mevzuata uygun olan ve ilgili Kanunlar gerei hijyen koullar覺na tam olarak uygun alanlarda i gününün büyük çounluunda hareket halinde, bireylerin sal覺k durumlar覺n覺 dorudan etkileyecek, youn dikkat gerektiren ilemler yürütürler. Sal覺k kurulular覺nda her türlü hastan覺n filmi çekildii için (bir hepatitli hastadan sonra dier baka bula覺c覺l覺覺 yüksek olan bir hastan覺n filmi çekilebilmektedir) çal覺anlar覺n bula覺c覺 hastal覺k/enfeksiyon alma riskleri artmaktad覺r.

TIBB襤 GÖRÜNTÜLEME TEKN襤KER襤 ÇALIMA ALANLARI VE 襤 BULMA OLANAKLARI       

Bugün ülkemizde hemen her hastanenin Radyoloji bölümü bulunmaktad覺r. Bunun yan覺 s覺ra özel görüntüleme merkezlerinin say覺s覺 da gün geçtikçe artmaktad覺r. Bu nedenle hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde eitilmi eleman ihtiyac覺 da artmaktad覺r. Kamu kurumlar覺 d覺覺nda özel hastane ve poliklinikler, t覺p merkezleri bu program mezunlar覺 için ciddi bir istihdam alternatifi oluturmaktad覺r.

Kamu kurumlar覺na Kamu Personeli Seçme S覺nav覺 (KPSS) sonuçlar覺na göre Sal覺k Teknikeri olarak atanabilmektedirler.

E襤T襤M SÜRES襤NCE VE E襤T襤M SONRASI KAZANÇ

E襤T襤M SÜRES襤NCE 

襤letmeler ve kurumlar staj yapan örencilere kendi ücret politikalar覺yla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler.

Eitim süresince örenciler, Yüksek Örenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüünün salad覺覺 kredi olanaklar覺ndan yararlanabilirler.

E襤T襤M SONRASI

Bu alanda iyi eitim görmü, kendini yetitirmi, tecrübeli, meslek elemanlar覺 özel sektör iyerlerinde bilgi yetenek ve çal覺ma kapasitesine göre farkl覺 ücret alabilirler. Tecrübe ücret belirlenirken önem kazanmaktad覺r. Kamu kurumlar覺nda çal覺anlar 657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanunu Hükümlerine göre ücret al覺rlar.

TIBB襤 GÖRÜNTÜLEME TEKN襤KER襤 MESLEKTE 襤LERLEME

Mesleki Eitimde 襤lerleme                

T覺bbi Görüntüleme Teknikleri önlisans program覺n覺 baar覺 ile bitirenler ÖSYM taraf覺ndan yap覺lan Dikey Geçi S覺nav覺nda (DGS)  baar覺l覺 olduklar覺 takdirde Hemirelik, Hemirelik ve Sal覺k Hizmetleri lisans programlar覺na kontenjan dahilinde dikey geçi yapabilirler.

襤 Hayat覺nda 襤lerleme

Meslek eleman覺 olarak ie balayanlar baar覺 durumlar覺na göre çal覺t覺klar覺 kurum ve kurulularda yönetim kademelerinde yer alabilir. Konusu ile ilgili tecrübelerinin olmas覺 ve kendilerini gelitirmi olmalar覺 i bulma imkân覺na ve iyi ücret almalar覺na katk覺da bulunur.