U癟ak Teknolojisi Program覺

 
 
GENEL AMAÇ
 • Sivil Hava yolu ta覺mac覺l覺覺 kapasitesinin gelecekte iki kat artaca覺 gerekçesinden hareketle, nitelikli Uçak Teknolojisi eitimi alan tekniker aç覺覺n覺 gidermek ve bu sektörün ihtiyac覺n覺 kar覺lamak amaçlanmaktad覺r.
 • Ülkemizde ve dünyada h覺zla gelimekte olan havac覺l覺k sektörünün teknik eleman ihtiyac覺n覺 kar覺lamak üzere, THY bata olmak üzere dier havac覺l覺k kurumlar覺 ile anlamalar yaparak, hem havac覺l覺k sektöründe imalat yapan firmalar覺n, hem de bak覺m-onar覺m yapan firmalar覺n ihtiyac覺na uygun nitelikli ara elemanlar yetitirmeyi amaçlar.
 • Türkiye sahip olduu corafyada dünyada k覺ymetli bir yere sahiptir. Asya ve Avrupa k覺talar覺n覺 balayan stratejik noktada hava araçlar覺n覺n   ikmal ve bak覺m merkezi olma yolunda önemli bir  merkez aday覺d覺r. Dünyada ve ülkemizde h覺zla gelien havayolu ta覺mac覺l覺覺,  giderek artan uçak teknolojisi ve bak覺m ihtiyac覺na cevap verecek yetimi teknoloji ve bak覺m hizmetleri personeli talebini  ortaya ç覺karm覺t覺r. Sektörün ulusal ve uluslar aras覺 bu ihtiyac覺n覺 kar覺layacak   donan覺ma sahip kalifiye elemanlar yetitirilmesi amaçlanm覺t覺r.

 

UÇAK TEKNOLOJ襤S襤 PROGRAMI

 • Uçak Teknolojisi Program覺’ na ilgili meslek lisesi mezunlar覺 s覺navs覺z geçile gelebildii gibi eksik kontenjanlara YGS-1 s覺nav puan覺 ile yerletirilen lise mezunu örenciler de gelebilmektedir.
 • 2 y覺ll覺k ön lisans eitimi verilecektir.
 • Yabanc覺 dil eitimi almak için haz覺rl覺k okumak isteyenlere, ek olarak haz覺rl覺k okumalar覺 tavsiye edilmektedir; ancak zorunlu deildir.
 • Örencilere alanlar覺yla ilgili  teorik ve uygulamal覺  dersler verilecektir: Endüstriye dayal覺 Öretim I-II, Makine Elemanlar覺, Makine Resmi, Temel Havac覺l覺k Bilgisi Terminolojisi, Hava Arac覺 Malzeme ve Donan覺mlar覺 I-II, Helikopter Yap覺lar覺 ve Sistemleri, Talal覺 Üretim Teknikleri,Temel Aerodinamik, Havac覺l覺k 襤ngilizcesi gibi meslek dersleri verilecektir.
 • Eitimine devam etmek isteyen mezunlar覺m覺z ÖSYM taraf覺ndan yap覺lan Dikey Geçi S覺nav覺nda baar覺l覺 olduklar覺 takdirde ilgili lisans programlar覺na dikey geçi yapabilmektedirler.
 • Uçak Mühendislii Bölümlerine, Sivil Havac覺l覺k Yüksekokullar覺na, Makina, Elektrik, Elektronik, Otomotiv vb. Mühendislii bölümlerine dikey geçi yapabilmektedirler.

 

STAJ

 • Sektörel alanda bilgi ve uygulama becerilerini gelitirmek için Uçak Teknolojileri Program覺nda ki her örenci 1. s覺n覺ftan sonra mutlaka 30 gün staj yapmak zorundad覺r.
 • Böylece örencilerimiz sektör taraf覺ndan da tan覺nmakta ve daha üniversiteyi bitirmeden kendi uzmanl覺k alanlar覺n覺 belirleyerek istedikleri alanda çal覺ma olana覺na sahip olmaktad覺r. 

 

襤 OLANAKLARI

 • Uçak Teknolojisi Program覺 mezunlar覺, uluslar aras覺 ve ulusal sektördeki sivil hava ta覺mac覺l覺覺 yapan tüm firmalarda uçak bak覺m ve onar覺m hizmetlerinde çal覺abilme olana覺na sahiptirler.

NEDEN UÇAK TEKNOLOJ襤S襤

 • Uluslar aras覺 kurallara uygun olarak uçak bak覺m ve ikmal eitimi veren Hava Yollar覺 ile ibirlii yap覺lmas覺 ve Maltepe Üniversitesi’nin bu konuda gerekli her türlü imkan, kabiliyet ve yeterlilie sahip olduu deerlendirilmektedir.
 • Program süresince örencilerin tüm teorik eitimleri uygulamal覺 eitimler ile zenginletirilmi olup, örendiklerini kapsaml覺 bir ekilde uygulayabilecekleri  staj gibi olanaklar da örenciye salanmaktad覺r.
 • Bununla birlikte örencilerin mesleki hayatlar覺nda ihtiyaç duyacaklar覺 bilgisayar programlar覺 ve mesleki yabanc覺 dil bilgisini en gelimi teknoloji ve alan覺nda uzman eitim kadrosu taraf覺ndan  verilmektedir.
 • Türk Hava Yollar覺 ile teknik eitim sözlemesi imzalanmas覺 ve eitimin teknik ve uygulamal覺 bölümlerinin bu sayede gerçekletirilmesi planlanm覺t覺r.
 • Uçak Teknolojisi Program覺    Ön Lisans Program覺 ile ilgili olarak, Maltepe Üniversitesi’nin bünyesinde kapal覺 ve aç覺k alan olarak derslik ve uygulama atölyelerinin bulunmas覺, Sabiha Gökçen Havaalan覺na yak覺n mesafede bulunulmas覺,  Üniversitemizin güçlü olduu alanlard覺r.
 • Türk Hava Yollar覺 ile protokol imzalanarak, THY’ n覺n teknik ve eitim imkanlar覺ndan kendi mekanlar覺nda yararlan覺lmas覺 planlanarak, Üniversite-i dünyas覺 ibirlii, mevcut tesislerin olanaklar覺 ile güçlü öretim kadrosu olmas覺, ayr覺ca sektörle iç içe eitim modelinin gelimesi oldukça güçlü yönlerdir.
 • Üniversite bünyesinde bu programa destek verecek lisans programlar覺:  Mühendislik Fakültesi,  襤ktisadi ve 襤dari Bilimler Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi.